TLO: Thứ Ba tuần 18 thường niên A – 2020

 

Bài đọc: Jer 30:1-2, 11-15, 18-22; Mt 15:1-2, 10-14

1/ Bài đọc I:

1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giê-rê-mi-a rằng:

2 ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Ngươi hãy viết vào một cuốn sách tất cả những lời Ta phán với ngươi.

11 Vì Ta ở với ngươi để cứu ngươi – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – Ta sẽ phá tan mọi dân tộc, nơi Ta đã phân tán các ngươi đến. Còn ngươi, Ta sẽ không phá tan; Ta sửa trị theo lẽ công minh, không để ngươi thoát khỏi hình phạt.

12 Phải, ĐỨC CHÚA phán thế này: Vết thương của ngươi hết đường cứu chữa, vết đòn của ngươi không thể lành được. 13 Không ai biện hộ cho vụ kiện của ngươi; ung nhọt thì còn có thuốc chữa, chứ ngươi thì vô phương điều trị.

14 Mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết, chúng không kiếm tìm ngươi nữa, vì ngươi đã bị Ta đánh trọng thương, như bị kẻ thù đánh; Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị,
chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều, và tội lỗi của ngươi quá nặng.

15 Ngươi kêu la vì thương tích của ngươi làm gì? Nỗi thống khổ của ngươi thật hết đường cứu chữa! Ấy chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều, và tội lỗi của ngươi quá nặng, mà Ta đã xử với ngươi như thế.

18 ĐỨC CHÚA phán như sau: Này Ta sẽ đổi số phận của lều trại Gia-cóp, và nhà cửa nó, Ta sẽ chạnh lòng xót thương. Thành sẽ được dựng lại trên nơi phế tích, dinh thự sẽ toạ lạc trên chính chỗ xưa.

19 Từ các nơi ấy, sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo mừng.
Ta sẽ làm cho chúng tăng số, chúng không còn bị sút giảm.
Ta sẽ làm cho chúng được vẻ vang, chúng không còn bị hạ nhục.

20 Con cái nó sẽ lại được như xưa, và cộng đoàn của nó sẽ đứng vững trước nhan Ta.
Ta sẽ sửa phạt mọi kẻ áp bức nó.

21 Thủ lãnh của nó sẽ từ nó xuất thân, và người thống trị nó sẽ từ giữa nó mà ra.
Ta sẽ cho nó tới gần, và nó sẽ đến với Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – vì ai là kẻ cả gan dám đến gần Ta?

22 Các ngươi sẽ là dân Ta chọn, và Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi.

2/ Phúc Âm:

1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng:

2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?”

10 Sau đó, Đức Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: “Hãy nghe và hiểu cho rõ:

11 Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.”

12 Bấy giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-su mà thưa rằng: “Thầy có biết không? Những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy.”

13 Đức Giê-su đáp: “Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi.

14 Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố.”

 

Trả lời