Thần học Online: Thánh Mẫu Học

 

Thần học Online: Thánh Mẫu Học

 1. TỔNG QUAN VỀ MÔN THÁNH MẪU HỌC

Đề tài 1: Thánh Mẫu học là gì? Học gì trong giảng khóa Thánh Mẫu học?

Đề tài 2: Điểm qua các sách Tân ước nói về Đức Maria

Đề tài 3: Điểm qua lịch sử về Thánh Mẫu học từ thời Giáo phụ đến thời Cận đại

Đề tài 4: Điểm qua lịch sử về Thánh Mẫu học kể từ Công đồng Vatican II

 1. ĐỨC MARIA TRONG TÂN ƯỚC

Đề tài 5: Đức Maria trong thư của thánh Phaolô

Đề tài 6: Đức Maria trong Tin mừng Maccô

Đề tài 7: Đức Maria trong Tin mừng Matthêu

Đề tài 8: Đức Maria trong các văn phẩm của Luca

Đề tài  9: Đức Maria trong Tin mừng Gioan

Đề tài  10: Đức Maria trong sách Khải huyền

 1. ĐỨC MARIA TRONG CỰU ƯỚC

Đề tài 11: Những phụ nữ tiên trưng về Đức Maria

Đề tài  12: Những đoạn văn và tư tưởng tiên trưng về Đức Maria

 1. NHỮNG TRUYỀN KỲ VỀ ĐỨC MARIA

Đề tài 13: Thời niên thiếu và việc thành hôn của Đức Maria với thánh Giuse theo ngụy thư

Đề tài  14: Việc sinh hạ, cuộc tử nạn – phục sinh của Đức Giêsu và ngày tạ thế của Đức Maria theo ngụy thư

Đề tài 15: Sự tiến triển đạo lý về Đức Maria trong ba thế kỷ đầu & Công đồng Ê-phê-sô

Đề tài  16: Sự tiến triển đạo lý về Đức Maria từ thời Trung cổ đến Công đồng Vatican II

 1. HAI TÍN ĐIỀU CỔ TRUYỀN VỀ ĐỨC MARIA

Đề tài  17: Đức Maria là Mẹ của Thiên Chúa: khóe nhìn Thánh kinh và lịch sử

Đề tài  18: Đức Maria là Mẹ của Thiên Chúa dưới khóe nhìn Thần học

Đề tài  19: Mẹ trọn đời trinh khiết: khóe nhìn Thánh kinh và lịch sử

Đề tài  20: Mẹ trọn đời trinh khiết dưới khóe nhìn Thần học

 1. HAI TÍN ĐIỀU CẬN ĐẠI VỀ ĐỨC MARIA

Đề tài 21: Đức Maria vô nhiễm nguyên tội: khóe nhìn Thánh kinh và lịch sử

Đề tài 22: Đức Maria vô nhiễm nguyên tội dưới khóe nhìn Thần học

Đề tài 23: Đức Maria hồn xác lên trời: khóe nhìn Thánh kinh và lịch sử

Đề tài 24: Đức Maria hồn xác lên trời dưới khóe nhìn Thần học

 1. VAI TRÒ CỦA ĐỨC MARIA ĐỐI VỚI HỘI THÁNH

Đề tài 25: Đức Maria là Mẹ của Hội thánh

Đề tài 26: Đức Maria đồng công cứu chuộc

Đề tài 27: Đức Maria là trung gian các ơn

Đề tài 28: Đức Maria là hiện thân của Hội thánh

 1. LÒNG TÔN KÍNH ĐỨC MARIA TRONG HỘI THÁNH

Đề tài 29: Lịch sử và nguyên tắc thần học của việc tôn kính Đức Maria

Đề tài 30: Phụng vụ và những ngày tháng dành riêng kính Đức Mẹ

Đề tài 31: Những kinh nguyện hướng lên Đức Maria

 1. NGỌT NGÀO LỜI KINH MÂN CÔI

Đề tài 32: Lịch sử của kinh Mân Côi

Đề tài 33: Ý nghĩa và giá trị của lời kinh Mân Côi

Đề tài 34: Những đường hướng canh tân kinh Mân Côi

Đề tài 35:  Đâu là cách thức bạn đã thực hành cầu nguyện bằng kinh Mân Côi?

 1. ĐỨC MARIA TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU

Đề tài  36: Nguyên tắc Thần học:
Từ Đức Maria đến Đức Kitô (Per Mariam ad Christum)

Đề tài 37: Nguyên tắc Thần học:
Từ Đức Kitô đến Đức Maria (Per Christum ad Mariam)

Đề tài 38: Đức Maria mẫu gương nhân đức

Đề tài 39: Dâng mình cho Đức Mẹ

 1. ĐỨC MARIA VỚI ĐỜI TẬN HIẾN (Đề tài 40)

– Mẹ là gương mẫu tuyệt vời trong việc đáp lại tiếng Chúa gọi

– Mẹ là gương mẫu tuyệt vời trong trong việc bước theo Chúa Kitô

–  Mẹ là gương mẫu tuyệt vời trong việc thông dự vào mầu nhiệm Vượt qua

– Mẹ là gương mẫu tuyệt vời cho tình yêu phong nhiêu của đời thánh hiến

 1. ĐỨC MARIA TRONG SÁCH GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

Đề tài 41: Đức Maria được nhắc tới trong phần I: Tuyên xưng đức tin

Đề tài 42: Đức Maria được nhắc tới trong phần II: Cử hành đức tin

Đề tài 43: Đức Maria được nhắc tới trong phần III: Sống đức tin

Đề tài 44: Đức Maria được nhắc tới trong phần IV: Đức tin cầu nguyện

 1. VÀI CHIỀU HƯỚNG MỚI CỦA THẦN HỌC VỀ ĐỨC MARIA

Đề tài 45: Đức Maria với Chúa Thánh Thần

Đề tài 46: Nhìn về Đức Maria với phụ nữ tính

Đề tài 47: Đức Maria với khóe nhìn đối thoại Đại kết

Đề tài 48: Đức Maria với khóe nhìn hội nhập văn hóa