Thánh Mẫu học 05: Đức Maria trong thư của thánh Phaolô

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=228fw6xJL08