Chương trình phụng vụ tháng 06/2023

Để giúp cộng đoàn tham dự tích cực các nghi thức phụng vụ và sinh hoạt trong giáo xứ, Ban Truyền thông gửi tới cộng đoàn lịch phụng vụ tháng 06 năm 2023.Chương trình phụng vụ tháng 06/2023