Ngày 16.12.2022: Khiêm tốn để Thánh Thần hướng dẫn

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 5, 33-36

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: Các ngươi đã sai người đến hỏi Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật. Còn Ta, Ta không ỷ vào lời chứng của một người, nhưng Ta nói thế là để các ngươi được cứu thoát.

Gioan là đèn cháy sáng, và các ngươi trong một lúc đã vui mừng vì ánh sáng đó.

Nhưng phần Ta, Ta có chứng cao trọng hơn chứng của Gioan: đó là những việc Cha Ta đã giao cho Ta thực hiện, chính các việc mà Ta đang làm minh chứng rằng Cha đã sai Ta.

KHIÊM TỐN ĐỂ THÁNH THẦN HƯỚNG DẪN

Gioan Tẩy Giả đã được sai đến thế gian, ông là ngọn đèn cháy sáng, ông đã cháy hết mình trong khiêm nhường nhiệm nhặt vì danh Chúa Giêsu. Ông đã chịu chìm khuất đi để ánh sáng Giêsu chiếu tỏa. Còn Chúa Giêsu đến chiếu tỏa ánh vinh quang của Chúa Cha. Người luôn vâng phục thánh ý Cha, đã trở nên hiến tế thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa.

Mỗi người chúng ta là phản ảnh của Thiên Chúa tình thương. Chúng ta hãy mang hết khả năng của mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Chúng ta phải đặt ý Chúa lên trên, khiêm tốn để cho Thánh Thần hướng dẫn, nhờ đó cuộc sống chúng ta trở nên dấu chứng tình thương Chúa cho mọi người.