Ngày 07.10.2022: Hãy năng lần hạt Mân Côi

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 1, 26-38

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

Ngày 07.10.2022: Hãy năng lần hạt Mân Côi

HÃY NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI

Thiên Chúa đã ban cho mỗi chúng ta một người mẹ để chăm sóc dạy dỗ ta nên người. Thiên Chúa còn yêu thương ban cho chúng ta một người mẹ thiêng liêng là Đức Maria. Với lời thưa “Xin vâng”, Mẹ đã chia sẻ với Chúa Giêsu mọi nỗi vui buồn, ánh sáng và vinh quang trong công cuộc cứu độ nhân loại.

Giáo hội tôn vinh Mẹ là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi vì Mẹ đã trao cho nhân loại lời kinh Mân côi như một phương cách cầu nguyện hữu hiệu vượt thắng mọi cám dỗ, hiểm nguy và tội lỗi. Lời kinh giúp ta suy niệm về các mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giêsu. Cùng với Mẹ, chúng ta hãy năng đọc và suy niệm Kinh Mân côi, để đón nhận muôn ngàn ơn phúc, niềm vui, sự ủi an và lòng can đảm tiếp tục tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin.