Ngày 27.9.2022: Thắng vượt thói kiêu căng

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 9, 51-56

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.

THẮNG VƯỢT THÓI KIÊU CĂNG

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót luôn khoan thứ cho người tội lỗi và mở ra cho họ con đường sống. Người đến để nâng dậy hơn là xô ngã, làm cho sống hơn là tiêu diệt.

Con đường lên Giêrusalem chính là con đường dẫn đến sự sống. “Dục tốc bất đạt”, nóng nảy hấp tấp thường dẫn đến thất bại. Can đảm kiên trì bước đi trên con đường của Chúa dù có gặp nhiều chướng ngại. Khiêm tốn đặt mình dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần để có đủ sức mạnh thắng vượt thói kiêu căng, ích kỷ và biếng nhác của mình.