Ngày 26.9.2022: Tập sống khiêm tốn

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 9, 46-50

Khi ấy, các môn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Ðấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”.

Gioan lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con”.

TẬP SỐNG KHIÊM TỐN

Chúa Giêsu dạy ta bài học về đức khiêm tốn. Người đã nêu gương cho ta trong sự tự hạ vâng phục thi hành ý muốn của Chúa Cha.

Khiêm tốn là nhân đức nền tảng của mọi nhân đức, nó giúp ta nhận biết chính mình với tất cả những ân ban và giới hạn. Ta có được điều gì cũng do ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong vòng tay của Chúa, ta mãi mãi là đứa trẻ cần được yêu thương. Tập sống khiêm tốn bằng cách đón nhận và tôn trọng mọi người, nhất là những người nghèo yếu. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã chịu lu mờ nhỏ bé trước con người để trở nên cao trọng trong cung lòng Thiên Chúa.