Ngày 12.9.2022: Trở nên chứng nhân Tin Mừng

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 7, 1-10

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông.

Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”. Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm”.

Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.

TRỞ NÊN CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

Lòng tin mạnh mẽ của viên sĩ quan đã khiến Đức Giêsu thực hiện phép lạ cho người đầy tớ của ông được chữa lành. Đức tin là một ân ban đến từ tình thương của Thiên Chúa. Đức tin là con mắt tâm hồn giúp ta bước đi vững vàng trong đêm tối, vượt qua mọi gian nan thử thách để đạt đến cuộc sống hạnh phúc.

Xin Chúa khơi sáng con mắt đức tin của ta để nhận ra ân huệ của Thiên Chúa trải dài trong cuộc sống chúng ta. Hãy khiêm tốn cầu xin trong mọi nghịch cảnh, bởi lẽ Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Can đảm tuyên xưng và sống niềm tin qua cung cách yêu thương phục vụ để trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa lòng thế giới.