Hình ảnh Thiếu nhi rước lễ lần đầu năm 2022

Ban Truyền Thông Giáo xứ gửi hình ảnh gốc Lễ Thiếu Nhi rước Chúa lần đầu, quý Phụ huynh của các bé có thể tải về và sử dụng hình ảnh con em mình.Hình ảnh Thiếu nhi rước lễ lần đầu năm 2022

Hình ảnh Thiếu nhi rước lễ lần đầu năm 2022

Hình ảnh Thiếu nhi rước lễ lần đầu năm 2022

Hình ảnh Thiếu nhi rước lễ lần đầu năm 2022

Hình ảnh Thiếu nhi rước lễ lần đầu năm 2022

Hình ảnh Thiếu nhi rước lễ lần đầu năm 2022

Hình ảnh Thiếu nhi rước lễ lần đầu năm 2022

Xem thêm hình ảnh