Ngày 13.6.2022: Đừng nuôi hận thù

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”.

ĐỪNG NUÔI HẬN THÙ

“Đừng chống cự lại với kẻ hung ác.” Giáo huấn của Đức Giêsu xem ra khó có thể chấp nhận vì người ta sẽ nhận phần thiệt thòi về mình. Chẳng lẽ tôi không có quyền phản kháng lại kẻ ác hay sao?

Thật ra, Đức Giêsu không bảo chúng ta ngó lơ trước sự ác, dối trá hay bất công xã hội, vì chính Người đã đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Điều Người muốn là chúng ta đừng nuôi hận thù để tìm cách trả đũa; trái lại, hãy có lòng thương xót và biết thứ tha. Quả vậy, chỉ có tình yêu và tha thứ mới có thể chữa lành những hận thù trong thế giới này.

Xin cho mỗi người chúng ta thấm nhuần giáo huấn của Đức Giêsu để biết lấy tình bác ái mà đối xử với nhau.