Ngày 31.5.2022: Sống tín thác và cậy trông vào Người

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 1, 39-56

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa.

“Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Ngày 31.5.2022: Sống tín thác và cậy trông vào Người

SỐNG TÍN THÁC VÀ CẬY TRÔNG VÀO NGƯỜI

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ.” Sau khi được sứ thần truyền tin, Mẹ Maria mang niềm vui đến chia sẻ cùng người chị Elisabeth. Trong cuộc gặp gỡ ấy, mẹ đã cất lên lời kinh Magnificat (Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa) mà sau này sẽ trở thành lời cầu nguyện chính thức của Hội Thánh trong Kinh Phụng vụ.

Mẹ Maria không sợ hãi khi chấp nhận cưu mang Đấng Cứu Thế, vì Mẹ nhìn muôn sự đều là ân sủng và tình thương của Thiên Chúa đổ xuống trên Mẹ. Mẹ được chúc phúc vì đã tin, đã nên nhịp cầu để Con Thiên Chúa nhập thể trần gian.

Chúng ta cũng được mời gọi noi gương mẹ khám phá ân sủng nhiệm mầu mà Thiên Chúa đổ xuống trên chúng ta, để luôn biết sống tín thác và cậy trông vào Người.