Tu sĩ không linh mục có thể làm Bề trên trong dòng giáo sĩ

 

Tu sĩ không linh mục có thể làm Bề trên trong dòng giáo sĩTheo quyết định của Đức Thánh cha Phanxicô, kể từ ngày 18 tháng Năm năm 2022 tu sĩ không phải là linh mục có thể làm bề trên trong giáo sĩ và tu đoàn tông đồ giáo sĩ thuộc quyền Tòa Thánh.

Trên đây là nội dung phúc chiếu của Đức Thánh cha, trong buổi tiếp kiến ngày 11 tháng Hai năm nay dành cho Đức Hồng y Tổng trưởng và Đức Tổng giám mục Tổng thư ký Bộ các Dòng tu và ban cho Bộ này năng quyền cho phép, theo sự phân định và từng trường hợp, cho các thành viên không phải là giáo sĩ được làm Bề trên cấp cao của một dòng giáo sĩ và tu đoàn tông đồ giáo sĩ thuộc quyền Tòa Thánh, và chuẩn chước khoản số 588 triệt 2 của Bộ giáo luật và luật riêng của mỗi dòng hoặc tu đoàn tông đồ, giữ nguyên khoản luật số 134, triệt 1, theo đó các Bề trên không phải là giáo sĩ như thế không phải là “Vị Bản Quyền”.

Khoản luật số 588 triệt 2 được Đức Thánh cha chuẩn chước nói rằng: “Dòng giáo sĩ là dòng do các giáo sĩ lãnh đạo, do mục đích hoặc do ý định của vị sáng lập hoặc do truyền thống chính đáng, đảm nhận việc thi hành các chức thánh và được bình Giáo hội công nhận như vậy”.

Đi vào cụ thể hơn, thành viên không phải là giáo sĩ của một dòng giáo sĩ thuộc quyền Tòa Thánh, có thể được Bề trên Tổng quyền, với sự đồng ý của Hội đồng Tổng cố vấn, bổ nhiệm làm Bề trên cộng đoàn địa phương.

Thành viên không phải là giáo sĩ có thể được bổ nhiệm làm Bề trên cấp cao, sau khi được phép trên giấy tờ của Bộ các Dòng tu, theo lời thỉnh cầu của Bề trên Tổng quyền với sự đồng ý của Hội đồng Tổng cố vấn.

Cũng vậy, thành viên như thế có thể được bầu làm Bề trên Tổng quyền hoặc Bề trên cấp cao theo thể thức được luật riêng của mỗi dòng, sau khi được phép trên giấy tờ của Bộ các Dòng tu. Đối với hai trường hợp vừa nói liền trên đây, Bộ các Dòng tu dành quyền thẩm định từng trường hợp và những lý do mà Bề trên Tổng quyền hoặc Tổng tu nghị của dòng nêu lên.

Đức Thánh cha truyền công bố Phúc chiếu này trên báo Quan sát viên Roma và sau đó, đăng trên công báo của Tòa Thánh, và có giá trị từ ngày 18 tháng Năm năm 2022.

(Rei 18-5-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA