Ngày 16.5.2022: Phản chiếu tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 14, 21-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy”.

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?” Chúa Giêsu trả lời: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

PHẢN CHIẾU TÌNH YÊU THIÊN CHÚA BA NGÔI

“Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy.” Yêu mến và tuân giữ là hai hành động song hành nhau. Chúng ta không thể nói mình yêu mến Đức Giêsu mà không tuân giữ giáo huấn của Người, ngược lại kẻ nào ghi nhớ lời Người và đem ra thực hành thì người ấy mới đích thật là môn đệ của Chúa. Hơn nữa, khi sống yêu mến và tuân giữ lời Đức Giêsu, cả Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ cùng cư ngụ trong chúng ta.

Thế giới hôm nay cần những chứng nhân yêu mến và tuân giữ lời Chúa thể hiện qua đời sống của mình, chứ không phải chỉ là những lời nói trống rỗng. Ý nghĩa của việc loan báo Tin Mừng hệ tại chính cuộc sống của mỗi người chúng ta. Qua cuộc sống, chúng ta phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.