Ngày 06.5.2022: Niềm hạnh phúc viên mãn

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 53-60

Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”.

Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Caphanaum.

NIỀM HẠNH PHÚC VIÊN MÃN

Bí tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu để lại cho nhân loại là quà tặng vô giá. Nhờ Bí tích này, chúng ta được sống kết hiệp với Người, từ đó kết hiệp với cả Thiên Chúa Ba Ngôi. Qua Bí tích này, chúng ta nếm trước niềm hạnh phúc viên mãn trên Thiên quốc. Trong Bí tích này, chúng ta được hiệp nhất với nhau.

Nếu lương thực vật chất cần thiết cho sự sống thể lý bao nhiêu thì Bí tích Thánh Thể cũng cần thiết cho sự sống linh hồn bấy nhiêu. Chỉ có điều sự đói khát thể lý thì dễ nhận biết hơn sự đói khát tinh thần. Ước gì mỗi người chúng ta không để linh hồn mình kiệt quệ vì xa lìa Bí tích Thánh Thể trong đời sống hôm nay.