Ngày 03.5.2022: “Cha ở trong Thầy, và Thầy ở trong Cha”

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 14, 6-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”.

Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?’ Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm.

Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

“THẦY Ở TRONG CHA, VÀ CHA Ở TRONG THẦY.”

Đức Giêsu mặc khải tương quan mật thiết giữa Người với Chúa Cha: Người ở trong Cha và Cha ở trong Người. Đây là điều xem ra mâu thuẫn vì vượt quá trí hiểu của nhân loại. Thật vậy, tương quan ấy thuộc về tương quan thần linh, vượt mọi giới hạn của không gian và thời gian, để đi đến sự hiệp nhất trong nhau.

Nhờ đức tin, chúng ta cũng được bước vào tương quan thần linh ấy. Quả vậy, khi tin tưởng và sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được nên một với Người, với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Khi ấy, chính Ba Ngôi sống trong chúng ta. Mầu nhiệm ấy vượt mọi trí hiểu và là hạnh phúc đích thật mà chúng ta hằng khao khát.