Ngày 02.5.2022: Cần dấu lạ biến đổi tâm hồn

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 22-29

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.

Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”. Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Ðây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”.

CẦN DẤU LẠ BIẾN ĐỔI TÂM HỒN

Đám đông dân chúng tìm Đức Giêsu không phải để nghe lời giáo huấn mà vì họ đã được Người cho ăn no nê. Họ tìm Người vì nhu cầu vật chất; họ tìm Người chỉ để xin những dấu lạ theo ý họ muốn chứ chưa phải vì lòng tin.

Dấu lạ là điều vẫn thường xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, dấu lạ không dẫn đến đức tin, nhưng chính đức tin làm nên dấu lạ. Ngày nay, có lẽ dấu lạ cần thiết nhất đối với người Kitô hữu chính là dấu lạ làm biến đổi tâm hồn, giúp chúng ta biết tin tưởng và sống theo giáo huấn của Chúa nhiều hơn.