Ngày 27.4.2022: Đức tin vượt trên lý trí

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 3, 16-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.

ĐỨC TIN VƯỢT TRÊN LÝ TRÍ

Tình yêu của Thiên Chúa thật huyền nhiệm. Một vị Thiên Chúa vì yêu thế gian đã để Con Một của Người nhập thể làm người, mỏi chân đi giảng đạo và chết thê thảm trên thập giá hầu gánh lấy tội lỗi nhân loại. Chẳng có một vị vua hay thần thánh nào có thể làm được chuyện đó, ngoài Thiên Chúa duy nhất của Kitô giáo, Đấng luôn ở gần với nhân loại của Người.

Nếu chỉ dùng lý trí, con người sẽ không bao giờ thấu hiểu được tình yêu Thiên Chúa. Mầu nhiệm ấy chỉ có thể được cảm nghiệm bằng đức tin. Chúng ta cần để đức tin vượt trên lý trí để vươn tới những nghịch lý của Tin Mừng và thấu hiểu mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa.