Ngày 19.4.2022: Lòng khao khát kiếm tìm Người

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 20, 11-18

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?”

Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni!” (nghĩa là “Lạy Thầy!”). Chúa Giêsu bảo bà: “Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”.

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

LÒNG KHAO KHÁT KIẾM TÌM NGƯỜI

“Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?” Bà Maria khóc lóc vì không thấy xác Chúa, và dù Chúa phục sinh đứng ngay trước mặt, bà vẫn không nhận ra Người mà cứ tưởng là người làm vườn. Phải đến khi được Chúa gọi tên, bà Maria mới nhận ra Thầy.

Theo thần học Tin Mừng Gioan, dường như không phải cứ “thấy” là “nhận ra” Chúa phục sinh. Nói cách khác, người ta chỉ có thể nhận ra Đấng Phục Sinh bằng đôi mắt đức tin và lòng khao khát tìm kiếm Người. Trước những thách đố của lối sống thế tục hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta cũng biết dùng đức tin bé nhỏ và lòng khao khát của mình để kiếm tìm Người trong cuộc sống hằng ngày. Người vẫn ở đó, vẫn luôn chờ đợi chúng ta.