Ngày 26.3.2022: Xin thương xót con là kẻ có tội

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 18, 9-14

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi”. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

XIN THƯƠNG XÓT CON LÀ KẺ CÓ TỘI

 Câu chuyện Tin Mừng cho ta thấy hai hình ảnh đối lập: người biệt phái xem ra đạo đức và giữ trọn luật, nhưng thật ra anh ta không phải đi cầu nguyện mà chỉ kể ra công trạng của mình; người thu thuế thân mang đầy tội lỗi nhưng biết khiêm tốn nhìn nhận những yếu đuối, nhờ đó mà được Thiên Chúa thứ tha.

Điều quan trọng trong cuộc đời không phải chúng ta giữ luật Chúa thế nào, giúp được bao nhiêu người, lập được bao nhiêu công trạng… nhưng là thái độ khiêm tốn, biết nhìn ra sự yếu đuối và tội lỗi của bản thân để xin Thiên Chúa tha thứ. Chúa muốn tấm lòng chân thật của chúng ta chứ không phải lễ phẩm có giá trị nào khác.