Ngày 25.3.2022: Noi gương Mẹ luôn vâng phục Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

NÊU GƯƠNG MẸ LUÔN VÂNG PHỤC THIÊN CHÚA

Một cuộc gặp gỡ tức thì với thiên thần Gabriel đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời Đức Maria. Lời “Fiat” (nghĩa là xin cho được như thế) của Đức Mẹ đã dọn đường cho Chúa Con nhập thể và mở ra ơn cứu độ cho loài người.

Mẹ, một phụ nữ còn trẻ tuổi, có thể vẫn còn bối rối khi nghe lời thiên thần truyền và chưa lường trước tương lai sẽ thế nào, nhưng vẫn đặt trọn niềm tin vào sự quan phòng của Chúa. Để làm được điều đó, chắc chắn Mẹ đã không ngừng đọc và suy niệm Sách Thánh. Ước gì qua việc đọc Kinh Thánh hằng ngày, mỗi người chúng ta cũng biết nêu gương Mẹ về một đời sống tin tưởng, phó thác và vâng phục Thiên Chúa.