Ngày 22.3.2022: Hãy bao dung như Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 18, 21-35

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện.

Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

HÃY BAO DUNG NHƯ CHÚA

Dụ ngôn Tin Mừng cho thấy một hình ảnh đối lập rất lớn: Tên đầy tớ nợ nhà vua đến mười ngàn nén bạc nhưng vẫn được tha, trong khi anh ta lại không tha cho đồng bạn vốn chỉ nợ anh có một trăm bạc. Một trăm bạc thì sánh sao được với mười ngàn nén?

Cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng thế. Biết bao lỗi lầm chúng ta xúc phạm đến Chúa đều được Người thứ tha; nhưng có bao nhiêu lần chúng ta tha thứ cho anh chị mình? Lời Chúa mời gọi chúng ta biết dùng chính sự bao dung của Chúa dành cho mình mà đối xử với anh chị em xung quanh. Chúng ta đong bằng đấu nào, Chúa sẽ trả lại bằng đấu ấy.