Ngày 23.3.2022: Yêu Chúa và yêu người

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

YÊU CHÚA VÀ YÊU NGƯỜI

Người Do-thái thời Chúa Giêsu có 613 điều luật để giữ, và họ cho rằng đó là điều kiện duy nhất để được cứu độ. Đó là quan điểm sai lầm, vì lề luật không làm cho người ta nên công chính. Nếu giữ luật chỉ vì sợ hãi hay giữ mà không hiểu biết thì nào có ích lợi gì?

Đức Giêsu đến không phải để loại bỏ lề luật tôn giáo đương thời, nhưng là để kiện toàn. Xem ra luật mới của Đức Giêsu được tóm gọn trong hai điều cơ bản: yêu Chúa và yêu người. Chính Người đã nêu gương cho chúng ta về hai điều răn ấy bằng một đời sống luôn vâng phục Chúa Cha và yêu thương hết thảy mọi người, dù là tội lỗi hay thấp bé.