Videos: Giảng Lễ Quán Tẩy C 2016 – 2022

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 3,15-16.21-22)

Videos: Giảng Lễ Quán Tẩy C 2016 - 2022Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mê-si-a ! Ông Gioan trả lời mọi người rằng : “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa”.

Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng : “Con là Con của Cha ; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con”.

 

 

 

 

 

 

 

104 thoughts on “Videos: Giảng Lễ Quán Tẩy C 2016 – 2022

Trả lời