AI TÍN: Bà Cố Têrêxa Nguyễn Thị Viện – Thân mẫu Thầy Phó tế Carôlô Nguyễn Đình Thiện, O.P.

AI TÍN: Bà Cố Têrêxa Nguyễn Thị Viện – Thân mẫu Thầy Phó tế Carôlô Nguyễn Đình Thiện, O.P.