Ngày 30.9.2021: Cánh đồng truyền giáo

 

 Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 10, 1-12

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

Ngày 30.9.2021: Cánh đồng truyền giáo

CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO

Có một điều khá thú vị ở đây là Đức Giêsu, sau khi mời gọi các môn đệ ý thức vai trò của mình trong cánh đồng truyền giáo rộng bao la, thì lại mời gọi họ xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Các môn đệ đang là thợ gặt, mà Chúa lại còn muốn các ông xin, điều đó cho thấy, mỗi người chúng ta có bổn phận cộng tác vào chương trình ấy.

Cầu xin Chủ để giúp chúng ta ý thức vai trò của mình chỉ là thợ làm công. Cánh đồng là của Chúa, ruộng lúa là của Chúa và chúng ta được giao cho công việc của Chúa, bởi đó, hãy xin Chúa chỉ cho biết cách làm việc trên cánh đồng của Người, và chắc chắc lời cầu nguyện cũng giúp chúng ta ý thức vào chương trình quan phòng của Chúa: Làm việc ắt có người nuôi ăn.