Ngày 23.9.2021: Những Hê-rô-đê con người thời nay

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 9, 7-9

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người.

NHỮNG HÊRÔĐÊ CON NGƯỜI THỜI NAY

Hêrôđê đã nghe biết tất cả, nhưng lại không lên đường. Có thể nói, đức tin đã chớm nở nơi ông, nhưng đức tin đó không đủ mạnh để ông thực hiện một cuộc “cách mạng” giúp biến đổi cuộc đời ông. Như thế, lòng khát khao chân lý được Thiên Chúa đặt để nơi mỗi người, nhưng để có cuộc gặp gỡ thực sự với Người, tiên vàn phải có sự cộng tác của chúng ta.

Thắc mắc của Hêrôđê vẫn còn đó nơi con người thời nay. Qua cuộc sống của mình, người Kitô hữu cũng phải là một dấu hỏi cho những người xung quanh; và dĩ nhiên câu hỏi càng trở nên dồn dập khi cuộc sống ấy là một hành trình đi ngược dòng. Một kiểu sống rập khuôn “ai sao tôi vậy”, hay lối sống sợ bị coi là khác thường… không thể gây nên những thắc mắc thánh thiêng nơi tha nhân.