Ngày 29.12.2020: Tháp nhập thập giá đời mình với thánh giá của Chúa

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 2:22–35

    Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Ðấng Kitô của Ðức Chúa. Ðược Thần Khí thúc đẩy, ông lên Ðền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

 Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen dân Ngài.

 Cha mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về Người. Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra.

THÁP NHẬP THẬP GIÁ ĐỜI MÌNH VỚI THÁNH GIÁ CỦA CHÚA

 

Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà…” Lời tiên báo của cụ già Simêon hướng chúng ta tới mầu nhiệm thập giá trong cuộc đời của Chúa Cứu Thế, cũng như mầu nhiệm thập giá trong cuộc đời thánh mẫu của Người. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã đón nhận thập giá và biến đổi thành nguồn ơn cứu độ cho mọi người. Đức Maria cũng đã hết mình cộng tác với Chúa, để ơn cứu độ được thành toàn cho chúng ta. Xin cho mõi người cũng biết tháp nhập thập giá đời mình với thánh giá cứu độ của Chúa.

 

Trả lời