Ngày 18.11.2020: “Khá lắm, hỡi người tôi tớ tài giỏi”

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 19:11–28

 Khi người ta đang nghe những điều ấy, thì Ðức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giêrusalem và vì họ tưởng là Triều Ðại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi.  Vậy Người nói: “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về.  Ông gọi mười nguời trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến”.  Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: “Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi”.

“Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu.  Người thứ nhất đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén”.  Ông bảo người ấy: “Khá lắm, hỡi người đấy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành”. Người thứ hai đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh được năm nén”.  Ông cũng bảo người ấy: “Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành”.

Rồi nguời thứ ba đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ.  Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo”.  Ông nói: “Hỡi tên đầy tớ tồi tệ! Ta cứ lời miệng ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao ngươi không gửi bạc của ta vào ngân hàng? Và khi ta đến, ta sẽ rút ra được cả vốn lẫn lời!”  Rồi ông bảo những người đứng đó: “Lấy lại yến bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười yến”.  Họ thưa ông: “Thưa ngài, anh ấy có mười yến rồi!”  “Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi”.

“Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn ta làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi” Ðức Giêsu nói những lời ấy xong, Người đi đầu, tiến lên Giêrusalem.

“KHÁ LẮM, HỠI NGƯỜI ĐẤY TỚ TÀI GIỎI!”

Phúc cho đầy tớ nào khi Chủ về mà đầy tớ đó vẫn đang hăng say làm việc, đang làm cho nén bạc của Chủ sinh huê lợi. Viễn ảnh của ngày cánh chung luôn thúc bách và khích lệ chúng ta sống đời sống đức tin cách mạnh mẽ, nhiệt tâm, sống động. Này ấy như ngày ông chủ trở về mang theo phần thưởng dành cho những gia nhân trung tín; nhưng ngày ấy cũng là phút giây khủng kiếp những gia nhân biếng nhác phải đối diện với cơn thịnh nộ của Chủ.

Chúng ta sẽ thế nào đây trong ngày Chúa đến? Ước gì trong ngày đó Chúa đều nói với tất cả chúng ta: “Khá lắm, hỡi người đấy tớ tài giỏi!”

 

Trả lời