Ngày 21.7.2020: Tương quan trong đại gia đình đức tin

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 12,46-50

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”.

Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.

TƯƠNG QUAN TRONG ĐẠI GIA ĐÌNH ĐỨC TIN

Thoạt tiên, khi nghe những lời của Chúa hôm nay, ta có cảm giác dường như Chúa muốn từ chối tình cảm huyết nhục thân thiết của mình. Thực ra, không phải Ðức Giêsu coi nhẹ tình cảm gia đình tự nhiên, cũng không phải Ngài lãnh đạm với thân mẫu và anh chị em họ hàng của Ngài; nhưng Ngài muốn mở rộng mối tương quan trong đại gia đình đức tin. “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?

Qua giáo huấn này, Ngài muốn đề cao hơn mối liên hệ thiêng liêng và rộng lớn hơn trong gia đình đức tin; nơi ấy, mỗi chúng ta một khi biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, chúng ta cũng trở thành mẹ, thành anh chị em của Chúa.

Trả lời