Ngày 20.7.2020: Hoán cải đời sống

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 12:38–42

 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Quả thật, ông GIôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giona rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giona nữa.  Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa.

HOÁN CẢI ĐỜI SỐNG

Con người thời nào cũng thích dấu lạ, chẳng cứ gì con người thời đại của Chúa Giêsu. Dân thành Ninivê, nhờ lời ngôn sứ Giona rao giảng, họ đã mặc áo nhặm, rắc tro trên đầu tỏ lòng sám hối; họ đã thoát khỏi cơn thịnh nộ muốn giáng phạt của Thiên Chúa. Trong khi đó, con người thời nay, lại bịt tai trước những lời giảng của các ngôn sứ được Chúa gởi tới, họ không từ bất cứ thứ tội ác nào mà không phạm, chắc chắn Chúa sẽ bắt họ trả lẽ về những việc họ đã làm.

Xin cho mỗi chúng ta biết hoán cải đời sống, hầu được thoát khỏi án phạt đời đời, và được hưởng lòng thương xót Chúa ban.

 

 

Trả lời