Ngày 16.5.2020: Mang nơi mình trái tim yêu của Thầy

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 15:18–21

   Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà.

Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Ðấng đã sai Thầy.

MANG NƠI MÌNH TRÁI TIM YÊU CỦA THẦY

Người môn đệ Đức Giêsu đối diện với thế gian thù ghét. Đó là điều đã được báo trước, bởi họ mang nơi mình hình ảnh Đức Giêsu, và vì họ không làm theo những gì thế gian mong muốn, nhưng lại lên tiếng thức tỉnh lương tri con người.

Người môn đệ đối diện thế gian thù ghét nhưng không được ghét thế gian. Tôi tớ không hơn chủ nhà. Chủ đã yêu thế gian đến nỗi đã hy sinh tính mạng mình vì họ, để đưa họ về với đường ngay nẻo chính, thì cũng vậy, ‘tôi tớ’ dẫu bị loại trừ và giết chết, nhưng vẫn mang nơi mình trái tim yêu của Thầy, để dám hiến thân mình Thầy đã hiến thân.

Trả lời