Lời Hiệu Triệu Toàn Thể Gia Đình Đa Minh Lần Chuỗi Mân Côi

 

Tôi tha thiết mời gọi toàn thể Gia Đình Đa Minh – các nam tu sĩ, các nữ đan sĩ, các nữ tu sĩ, huynh đoàn giáo dân, các tu hội đời, các huynh đoàn linh mục và giới trẻ – khắp nơi trên toàn thế giới cùng hiệp ý nguyện Kinh Mân Côi, theo chương trình được tu sĩ Lawrence Lew O.P., – Tu sĩ Đặc trách Cổ võ Kinh Mân Côi của Dòng, – soạn sẵn.”

– Tu sĩ Gerard Timoner O.P.,
     Tổng quyền

Lời Hiệu Triệu Toàn Thể Gia Đình Đa Minh Lần Chuỗi Mân CôiLời Hiệu Triệu Toàn Thể Gia Đình Đa Minh Lần Chuỗi Mân Côi

Trả lời