Ngày 27.4.2020: Tin vào Đấng Người đã sai đến

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 6:22–29

       Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó đã chỉ có một chiếc thuyền và Ðức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông ra đi mà thôi.  Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn.  Vậy khi dân chúng thấy Ðức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm kiếm Người.  Khi đã gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?”  Ðức Giê-su đáp:

“Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Ðấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận”.

Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?”  Ðức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Ðấng Người đã sai đến”.

TIN VÀO ÐẤNG NGƯỜI ĐÃ SAI ĐẾN

Nhờ đâu con người có được Bánh Hằng Sống? Đức Giêsu cho thấy rõ công việc duy nhất được đòi hỏi nơi chúng ta là tin vào Người. Thật vậy, người ta hỏi Đức Giêsu: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những gì Thiên Chúa muốn?”

Kinh nghiệm của dân về các vấn đề tôn giáo nằm ở những bổn phận mà Luật đòi buộc cũng như nơi truyền thống của các tiền nhân. Tuy nhiên, với Đức Giêsu, bánh này không được lãnh nhận do công trạng hay do sức lực con người, nhưng như một ân huệ của Thiên Chúa và là công trình của Người.

Trả lời