Slides: Hạt giống

 

Bạn thân mến!

Nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin.

Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt bạn hữu.

Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt vĩ đại.

Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt mãn nguyện.

Nếu bạn gieo quan tâm, bạn sẽ gặt viễn tượng.

Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công.

Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải…

Vì vậy, hãy cẩn thận với những gì bạn gieo hôm nay; nó sẽ quyết định những gì bạn sẽ gặt mai sau.

Nguồn: Internet

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời