Ngày 09.02.2020: Lời mời gọi trở nên chứng nhân

 

 

Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 5:13-16

      “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.”Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà.  Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời.

LỜI MỜI GỌI TRỞ NÊN CHỨNG NHÂN

Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà.

Cả ba bài đọc hôm nay đều mang nội dung mời gọi các môn đệ Chúa trở nên chứng nhân trong đời sống hằng ngày.

Cổ nhân có câu: Hữu xạ tự nhiên hương. Mang trong mình nhân đức sẽ tự nhiên phát tán mùi thơm nhân đức. Cũng thế, là một Kitô hữu thực thụ, chắc chắn chúng ta sẽ là người phát toả ánh quang của một Kitô hữu, đó là diện mạo của Đức Kitô, như đèn phải phát sáng, muối phải mặn,… không tài nào che giấu được.

Chúng ta diễn tả diện mạo Kitô hữu của mình bằng cách nào? Bài đọc I đã cho biết điều đó: chia cơm cho người đói, cho áo kẻ mình trần, không làm ngơ trước nỗi thống khổ của anh em,… ngôn sứ còn nói thêm, khi làm những điều đó thì ánh sáng của chúng ta sẽ chói ngời như chính ngọ, tức là chúng ta càng dễ dàng lôi kéo ánh nhìn của muôn dân hướng về với Chúa.

 

Trả lời