Ngày 17.01.2020: Niềm tin của cộng đoàn

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 2:1–12

Vài ngày sau, Ðức Giêsu trở lại thành Caphácnaum. Hay tin Người ở nhà, người ta tụ tập lại, đông đến nỗi không còn chỗ nữa, cả ngoài cửa cũng không còn. Người giảng lời cho họ.

Bấy giờ người ta đem đến cho Ðức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Ðức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.”

Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng:  “Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội? Tâm trí Ðức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: ‘Con đã được tha tội rồi’, hai là bảo: ‘Ðứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi’, điều nào dễ hơn ?

Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, Ðức Giêsu bảo người bại liệt, Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!” Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”

NIỀM TIN CỦA CỘNG ĐOÀN

Suốt Tin mừng, để có phép lạ xảy ra, Đức tin luôn được đòi hỏi. Tuy nhiên, trong trường hợp người bị bại liệt hôm nay, Đức Giêsu không đòi hỏi biểu hiện lòng tin nơi người bại liệt, nhưng lại mau chóng lên tiếng: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha”. Lý do phát xuất từ lòng tin cộng đoàn, những người khiêng bệnh nhân đến với Đức Giêsu: Người thấy họ có lòng tin.

“Đứng dậy, vác chõng mà về”. Phép lạ của Đức Giêsu khiến anh đứng thẳng, làm anh có thể tự gánh lấy trách nhiệm đời mình.

Trả lời