Ngày 19.12.2019: Khám phá ra sứ vụ của mình

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1, 5-25

Vào thời Hê-rô-đê làm vua xứ Giu-đê-a, có một tư tế tên là Gia-ca-ri-a, thuộc phiên ban A-bi-a, và vợ ông bởi dòng dõi A-a-ron, tên là Ê-li-sa-bét… Xảy ra khi Gia-ca-ri-a chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, …

Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Gia-ca-ri-a thấy vậy hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông.

Nhưng Thiên Thần nói với ông rằng: “Gia-ca-ri-a, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi.

Ê-li-sa-bét  vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên trẻ là Gio-an.Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc trẻ sinh ra…

Sau những ngày ấy, Ê-li-sa-bét vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong năm tháng, bà nói rằng: “Chúa đã làm cho tôi thế nầy, trong những ngày Người đoái thương, cất nổi khổ nhục tôi khỏi người đời.

KHÁM PHÁ RA SỨ VỤ CỦA MÌNH

Không có gì trên trần gian này xảy đến với chúng ta là tình cờ và vô lý cả. Mọi sự đều hữu lý. Hữu lý nhất là điều Thiên Chúa muốn đàng sau những sự kiện và biến cố ấy.

Điều đàng sau ấy như biến cố hôm nay trong Tin mừng là chuyện về Gio-an, con của Da-ca-ri-a. Ông được sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt nhưng để thực hiện sứ vụ đặc biệt. Sứ vụ tiền hô của Đấng Cứu Thế. Ước chi chúng ta khám phá ra sứ vụ của riêng mìnnh!

Trả lời