Chúc mừng cha Tân Bề Trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

 

 

Chúc mừng cha Tân Bề Trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông chúng con chúc mừng

Cha Tân Bề Trên Giám Tỉnh Tình Dòng Đa Minh Việt Nam,

nhiệm kỳ 2019 – 2023

CHA TÔMA AQUINÔ NGUYỄN TRƯỜNG TAM, O.P.

Kính chúc cha dồi dào sức khỏe, tràn đầy ân sủng của Chúa để hướng dẫn Tỉnh Dòng và dẫn dắt đoàn chiên Chúa trao.

Đa Minh Nguyễn Văn Đích

Chủ tịch HĐMV giáo xứ

Chúc mừng cha Tân Bề Trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Công bố văn thư phê chuẩn của cha Tổng Quyền

Chúc mừng cha Tân Bề Trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Cha Tân Giám Tỉnh ký nhận

Chúc mừng cha Tân Bề Trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam Chúc mừng cha Tân Bề Trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Hai nhân chứng ký nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời