Ngày 26.9.2019: Làm chứng cho công lý

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 9, 7-9 

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người.

LÀM CHỨNG CHO CÔNG LÝ

Vì dám phản đối vua Hêrôđê lấy vợ của em trai mà ông Gioan đã bị vua chém đầu. Thế nhưng khi nghe nhiều người đồn đại về những việc làm của Đức Giêsu giống như ông Gioan đã làm, vua Hêrôđê muốn tìm cách gặp Người. Phải chăng vua sợ ông Gioan sống lại để tiếp tục lên án việc làm sai trái của vua?

Vua Hêrôđê tìm cách gặp Chúa Giêsu để xem lời đồn đại về Ngài thực hư ra sao, nhưng sự thật là ông sợ ông Gioan. Nếu chúng ta dám lên án sự bất công của các nhà lãnh đạo, như ông Gioan đã lên án việc làm của vua Hêrôđê, thì chắc chắn chúng ta sẽ được các nhà lãnh đạo tìm gặp để cảnh cáo chúng ta. Và đó là cơ hội để chúng ta làm chứng cho công lý.

Trả lời