Ngày 21.8.2019: Đừng ganh tỵ

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 20, 1-16a.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.

“Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy…

“Ðến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: “Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết”. Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng… Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”.

ĐỪNG GANH TỴ

Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người. Ngài mời gọi mỗi người chúng ta vào Nước Trời ở những thời gian khác nhau. Thế nhưng, khi được vào Nước Trời, chúng ta đều bình đẳng với nhau vì đều là con cái Thiên Chúa và anh chị em với nhau.

Vì thế chúng ta đừng “ganh tị” về thời gian phục vụ Nước Chúa, nhưng hãy biết ơn vì Chúa đã yêu thương và tuyển chọn chúng ta vào làm vườn nho cho Ngài.

Trả lời