Ngày 20.8.2019: Người giàu khó vào nước trời

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 19, 23-30.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”.

Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?”

Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.

NGƯỜI GIÀU KHÓ VÀO NƯỚC TRỜI

Chúa Giêsu nói người giàu có khó vào Nước Trời chứ không phải là không được vào. Sau đó, Người nói với các môn đệ về phần thưởng dành cho những ai từ bỏ mọi sự mà theo Người: đó là sự sống đời đời.

Những điều Chúa Giêsu đòi hỏi làm cho chúng ta phải ngạc nhiên, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Vì thế, chúng ta cần chia sẻ những gì mình có để chuẩn bị cho mình sự sống đời đời. Đừng để sự giàu có làm cho chúng ta sau này phải ngạc nhiên vì không được vào Nước Trời.

Trả lời