Ngày 15.8.2019: Nhờ Mẹ dắt dìu vào Thiên Đàng

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Lc 1,39-56

Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh.

Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

NHỜ MẸ DẮT DÌU VÀO THIÊN ĐÀNG

Nhìn vào cuộc đời Mẹ Maria, chúng ta thấy những việc Mẹ làm cũng bình thường như bao phụ nữ khác, thế nhưng Mẹ đã làm với tất cả lòng tin yêu, phó thác để thánh ý Chúa được thể hiện. Với lòng khiêm nhường, tin tưởng và phó thác của Mẹ, Thiên Chúa đã đoái nhìn đến phận nữ tỳ hèn mọn của Mẹ, để làm cho Mẹ biết bao điều cảo cả, và được “no đầy ơn phúc”.

Ngày Mẹ Lên Trời khẳng định biết bao điều cao cả mà Thiên Chúa đã làm cho Mẹ. Xin cho chúng ta biết sống theo gương Mẹ, để ngày sau cũng được phục sinh vinh hiển như Mẹ, và được vui sống cùng Mẹ trên Thiên Đàng.

Trả lời