Ngày 10.06.2018: Lòng Chúa xót thương

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 3,20-35.

Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Còn các Kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.  Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ : “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được ? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền ; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

“Tôi bảo thật anh em : mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Đó là vì họ đã nói “ông ấy bị thần ô uế ám.”

LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

Trong tất cả các tội con người có thể gây ra, không gì là Chúa không tha; chỉ trừ tội xúc phạm đến Thánh Thần, nghĩa là ngoan cố, chây lì trong tội hoặc không tin, từ chối lòng thương xót của Chúa. Không phải Chúa không tha mà là con người không muốn được tha. Bởi vậy, dù tội lỗi đến đâu cũng không bao giờ chúng ta được phép thất vọng về chúng ta và về bất kể ai.

Lạy Chúa, xin cho mỗi gia đình trở thành cộng đoàn của lòng thương xót và chứng nhân của lòng nhân hậu Chúa.

Trả lời