Chương trình học hỏi Năm Đức Tin


 Giáo xứ Đaminh Ba Chuông


Chương trình và đề tài học hỏi Năm Đức Tin


Chương trình  học hỏi Năm Đức Tin

Đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16, giáo xứ sẽ tổ chức Chương trình học hỏi về Giáo lý, về Công đồng chung… trải dài suốt Năm Đức Tin. Các buổi học sẽ được tổ chức trước thánh lễ lúc 7g30 và 17g30 các ngày Chúa nhật. Kính mời cộng đoàn tham dự.

 

Thời gian

Đề tài học hỏi

11.10.2012

Khai mạc Năm Đức Tin tại Roma

15.10.2012

Khai mạc Năm Đức Tin tại Tổng Giáo phận Saigon

21.10.2012

Khai mạc Năm Đức Tin tại Gx. Đa Minh Ba Chuông


Từ 21.10.2012
đến 25.11.2012 (6 tuần)

Tự sắc Porta Fidei (Cánh cửa Đức tin)

Từ 2.12.2012
đến 23.12.2012
(4 tuần Mùa Vọng)

Lịch sử Cứu Độ (phần Cựu Ước)

Từ 30.12.2012
đến 03.02.2013 (6 tuần)

Công đồng Vatican II

Từ 17.02.2013
đến 31.3.2013
(7 tuần Mùa Chay)

Lịch sử Cứu Độ (phần Tân Ước)

Từ 6.4.2013
đến 19.5.2013
(7 tuần M. Phục Sinh)

Thánh lễ và Bí tích

Từ 26.5.2013
đến 30.6.2013 (6 tuần)

Luân lý


Tháng 7 (4 tuần)

Đức tin và cuộc sống

Tháng 8 (4 tuần)

Đức tin và khoa học

Tháng 9 (5 tuần)

Đức tin và Văn hóa


Tháng 10 (4 tuần)

Thánh mẫu học


Tháng 11 (4 tuần)

Cầu nguyện (3 tuần)
Tổng kết (tuần cuối cùng)

 


 

 

 

Trả lời