Clips: Khai mạc Năm Đức Tin Giáo Hội Việt Nam

 

Clips: Khai mạc Năm Đức Tin Giáo Hội Việt Nam

 

1. Nghi thức khai mạc

2. Bài giảng (Đc Giuse Nguyễn Văn Thiên)

3. Huấn từ của Đức TGM Leopoldo Girelli