Ban Mục Vụ

 

CÁC BAN MỤC VỤ

Ban GIÁO LÝ:

 

 

Ban Mục Vụ
Ban Mục Vụ

Trưởng ban :
Ô. Gioan Nguyễn Thành Vĩnh
Phó ban :
Ô. Micae Nguyễn Ngọc Thành

 Ban PHỤNG TỰ:

 

 

 

Ban Mục Vụ
 

Ban Mục Vụ
 Trưởng ban :
Ô. Giuse Dương Minh Thanh
 Phó ban :
Ô. Giuse Hoàng Văn Thời
Ban TÔNG ĐỒ TRUYỀN GIÁO

BÁC ÁI XÃ HỘI 

   

 

Ban Mục Vụ
 

Ban Mục Vụ

Trưởng ban :
Ô. Gioan Lê Cần   
Phó ban :
 Ô. Gioan Nguyễn Thành Vĩnh 
Ban QUẢN TRỊ

Ban Mục Vụ

Ban Mục Vụ

Trưởng ban :
Ô. Đaminh
Nguyễn Văn Đích
Phó ban :
Ô. Giuse
Vũ Đức Luật

                              `

CÁC GIỚI
 

 

HỘI ĐOÀN TÔNG ĐỒ:

 

 

 Ban Mục Vụ  Ban Mục Vụ  Ban Mục Vụ
Trưởng ban :
Ô. Đaminh
Nguyễn Văn Đích
 Phó ban 1 :
Ô. ĐaMinh
Nguyễn Thành Mỹ
Phó ban 2 :
Ô. Giacôbê
Tôn Thất Điền

                            

Trả lời