Home / Thông tin / Trung Tâm Mục Vụ Đaminh

Trung Tâm Mục Vụ Đaminh

 

Trung Tâm Mục Vụ Đaminh Ba Chuông

 

+ Giới thiệu Trung Tâm Mục Vụ

+ Hoạt động của Trung Tâm Mục Vụ

+ Các lớp học năm 2009

+ Các lớp học năm 2010-2011

+ Các lớp học năm 2011-2012

+ Các lớp học năm 2012 – 2013

+ Các lớp học năm 2013 – 2014

+ Ban Điều Hành Trung Tâm Mục Vụ

+ Tổng kết khóa Sedes Sapientiae 15

+ Chương trình Sedes Sapientiae 2011

+ Khai giảng Sedes Sapientiae khóa 17

 

Ngoài các lớp Dự tòng và Giáo lý Hôn Nhân, Trung Tâm Mục Vụ giáo xứ Đaminh thường xuyên có những lớp thần học buổi sáng và buổi tối, các ngày trong tuần. Các lớp Organ, nhạc lý … Và các buổi sinh hoạt của ca đoàn.