TTMV: Các Lớp Giáo Lý năm 2022

Giáo xứ Thánh Đa Minh (Ba Chuông)

      TRUNG TÂM MỤC VỤ

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIÁO LÝ NĂM 2022

 

Trung Tâm Mục Vụ Đa Minh Ba Chuông thông báo chương trình học của các lớp Giáo Lý trong năm 2022:

1. LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG KHOÁ 4 – NĂM 2022

 •  KHAI GIẢNG: THỨ TƯ NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2022
 • THỜI GIAN HỌC (BA BUỔI/TUẦN):

THỨ HAI, THỨ TƯ VÀ THỨ SÁU (Từ 19g00 đến 20g30)

 • GHI DANH: tại VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH (P.102)
 • THỜI GIAN GHI DANH: TỪ NGÀY 14/11/2022 ĐẾN NGÀY 05/12/2022
  • Buổi Chiều: 15g00 – 16g30
  • Buổi Tối: 18g30 – 20g30

2. LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG KHÓA III/ NĂM 2022: (HỌC BUỔI TỐI)

  • Ngày Khai giảng: Thứ Tư ngày 21 tháng 9 năm 2022
  • Học ba buổi vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu từ 19g00 đến 20g30
  • Thánh lễ ban các Bí Tích Khai Tâm Ki-tô giáo cho anh chị em Dự tòng vào ngày 11 tháng 02 năm 2023
  • Anh chị em muốn tìm hiểu và học Giáo lý Dự tòng, xin ghi danh tại Văn phòng Điều hành Trung Tâm Mục vụ Đa Minh Ba Chuông (Phòng 102):
  • Thời gian ghi danh: Từ ngày 12/9/2022 đến 19/9/2022

 

3. LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA III/ NĂM 2022: (HỌC BUỔI TỐI)

  • Ngày Khai giảng: Thứ Năm ngày 20 tháng 10 năm 2022
  • Học hai buổi vào các ngày thứ Ba và thứ Năm từ 19g00 đến 20g30
  • Phát Chứng Chỉ Giáo Lý Hôn Nhân: Ngày 12 tháng 01 năm 2023
  • Anh chị em muốn học Giáo lý Hôn Nhân, xin ghi danh tại Văn phòng Điều hành Trung Tâm Mục vụ Đa Minh Ba Chuông (Phòng 102):
  • Thời gian ghi danh: Từ ngày 11/10/2022 đến 18/10/2022

Lưu ý: Anh Chị Em nhận và nộp Phiếu Ghi Danh học Giáo lý tại Văn Phòng Trung Tâm Mục Vụ:

  • Buổi Chiều: 15g00 – 16g30
  • Buổi Tối: 18g30 – 20g30

 

Văn Phòng TTMV- ĐMBC

TTMV: Các Lớp Giáo Lý năm 2022