TTMV: Các Lớp Giáo Lý năm 2022 – 2023

Giáo xứ Thánh Đa Minh (Ba Chuông)

      TRUNG TÂM MỤC VỤ

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIÁO LÝ NĂM 2022 – 2023

 

Trung Tâm Mục Vụ Đa Minh Ba Chuông thông báo chương trình học của các lớp Giáo Lý trong năm 2022 – 2023:

1. LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG KHOÁ 4 – NĂM 2022

 •  KHAI GIẢNG: THỨ TƯ NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2022
 • THỜI GIAN HỌC (BA BUỔI/TUẦN):

THỨ HAI, THỨ TƯ VÀ THỨ SÁU (Từ 19g00 đến 20g30)

 • GHI DANH: tại VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH (P.102)
 • THỜI GIAN GHI DANH: TỪ NGÀY 14/11/2022 ĐẾN NGÀY 05/12/2022
  • Buổi Chiều: 15g00 – 16g30
  • Buổi Tối: 18g30 – 20g30

2. LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG KHÓA III/ NĂM 2022: (HỌC BUỔI TỐI)

  • Ngày Khai giảng: Thứ Tư ngày 21 tháng 9 năm 2022
  • Học ba buổi vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu từ 19g00 đến 20g30
  • Thánh lễ ban các Bí Tích Khai Tâm Ki-tô giáo cho anh chị em Dự tòng vào ngày 11 tháng 02 năm 2023
  • Anh chị em muốn tìm hiểu và học Giáo lý Dự tòng, xin ghi danh tại Văn phòng Điều hành Trung Tâm Mục vụ Đa Minh Ba Chuông (Phòng 102):
  • Thời gian ghi danh: Từ ngày 12/9/2022 đến 19/9/2022

3. LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA IV/ NĂM 2023: (HỌC BUỔI TỐI)

  • Ngày Khai giảng: Thứ Năm ngày 02 tháng 02 năm 2023
  • Học hai buổi vào các ngày thứ Ba và thứ Năm từ 19g00 đến 20g30
  • Anh chị em muốn học Giáo lý Hôn Nhân, xin ghi danh tại Văn phòng Điều hành Trung Tâm Mục vụ Đa Minh Ba Chuông (Phòng 102):
  • Thời gian ghi danh: Từ ngày 03/01/2023 đến 12/01/2023

Các ngày trong tuần: Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 18g30 – 20g30

 

 

Văn Phòng TTMV- ĐMBC

TTMV: Các Lớp Giáo Lý năm 2022 - 2023