Home / Thông tin / Trực tiếp thánh lễ Trao tác vụ linh mục cho Tu sĩ Dòng Đa Minh 2017

Trực tiếp thánh lễ Trao tác vụ linh mục cho Tu sĩ Dòng Đa Minh 2017